بش مانات

این پول نسبتا کوچک آذربایجان شوروی است. حدود پانزده هزارتومان ما. و تصویر کتاب و شعر حماسی در مورد وطن و پرچم دارد. روی دیگرش هم نقشه کشورشان است.

Advertisements