فقرا و ثروتمندان ایرانی سالی چقدر هزینه می‌کنند

http://www.bbc.co.uk/persian/business/2014/10/141030_iran_poor_rich_gap

چهارده برابر فرق دارند!

Advertisements