تشخیص گفتار فارسی به سرویس های گوگل [آندروید] اضافه شد

http://digiato.com/article/2014/10/03/

Advertisements