چگونه یک پروژه موفق کیک‌استارتر توانست با استفاده از عکس‌ها ی منتشر شده توسط خود گروه داعش، مقر آموزش نیروهای این گروه را شناس ایی کند؟!

چگونه یک پروژه موفق کیک‌استارتر توانست با استفاده از عکس‌های منتشر شده توسط خود گروه داعش، مقر آموزش نیروهای این گروه را شناسایی کند؟!

Advertisements