مچکریم

تو اتوبوس! رو جاده زنجان-خرمدره! اینترنت ۵۱۲ رایتل!
اینترنت دارم!
اوووف. روحانی مچکرم!؟

Advertisements