کاشت سبزیها سی متر زیر زمین در مرکز لندن! Fast Company: There Is A Huge Undergro und Farm Hiding 100 Feet Beneath London’s Streets

آفت ندارند، دما رو ثابت کردن، هزینه حمل و نقل کمه و … ایده بزرگیه…
Fast Company: There Is A Huge Underground Farm Hiding 100 Feet Beneath London’s Streets. http://google.com/newsstand/s/CBIw8eOZhRE

Advertisements