خانه مناف زاده؛ اعجاز معماری اردبیل/ شکنجه گاهی که هنرپرور شد

ساختمان حوزه هنری عجب داستانی داشته. عجب. چند باری که چند سال گذشته رفته بودم برام خیلی ساختمان دلنشینی بود.Inline image 1

خبر از خبر فارسی

Advertisements