یول سوزلری

هنگامی که در جاده های ایران رانندگی میکنید. وقتی آمپر بنزینتان به نصف رسید باک بنزین را پر کنید.
چون گاهی شما میدانید که مثلا تا خرمدره زنجان بنزین دارید و آنجا روی اتوبان پمپ بنزین هست. تصمیم میگیرید در پمپ بنزین خرمدره باکتان را پر کنید. و وقتی به آنجا میرسید باکتان دیگر خالی شده و تا 80 کیلومتر بعد پمپی وجود ندارد.

آنوقت مسئول جایگاه اگر به شما بگوید بنزین توکنیب! واقعا چهره شما دیدنی خواهد بود.
پس وقتی باک بنزین نصف شد آن را پر کنید. اینجا ایران است و جایگاه ها بدون اطلااع قبلی ممکن است بنزینشان تمام شود.

Advertisements