ایمیل فیس بوک

ایمیل فیس بوک من فعال شده
هرچند فکر نمیکنم چیز حادی باشه چون به هرحال ملت هر کدام ایمیلشان را بالاخره یک جایی دارند.

ولی خوب دیگه. فیس بوک هم داشته باشیم!

(داستانی هم داریم با این ایمیل! ملت www میزارند اول ایمیلشان – فکر میکنند یاهو با ایمیل یا جی‌میل فرق دارد فکر میکنند هرکسی بهشان ایمیل زد حتما آشنا است و….
کلی ژانر میشه از کلمه ایمیل در آورد!


برای داشتن ایمیل فیس بوک من کاری نکرده بودم
البته نیما اکبرپور گفته بود که یک لینکی هست که نوبت میشه گرفت

Advertisements