راه اگر آشتی کنه به راه بیاد…


هنوزم حس تو نگامه
هنوزم وحشی و نارام
هنوزم رنگ نگاهم
رنگ خروشه
هنوز هم دلم به دریاست
کمرم قرصه به کوهه

یه جایی راهی میبینم
همه شو از تو میبینم
همه شو با تو میخوام
تو نبودی

منم نبودم
تو خودت راه خودت
منم راهمو رفتم

حالا نوبت راهه
راهه که باید بیاد
بچرخه پل بزنه کنار بیاد
راه اگر آشتی کنه
با من
با تو
با ما

هنوزم هم رنگ نگاهم رنگ خروشه
رنگ غروره
رنگ رفیقه

رنگ خداست.
همونی بود
همونی هست
همونی که تو میخوای

هنوزم خواب میبینم
هنوزم حس عجیبی توی خواب
میگه فردا بد نیست
یه روزی راهم
به راه میاد
….

Advertisements