آن مرد با ریش آمد

این جوان ریش دار آقای کینگ رام نام داشته و در کار موسیقی است.
قیاقه هم چیزی خدا دادی است و دست بنده و شما نیست. بنده خدا این شکلی است. خوب چیکار کنه؟!

Advertisements