بدون پیراهن یا تن پوش

برای مردان: Shirtless برای زنان: Top+less. اولی مشکلی نداره ولی دومی فیلتر میکنه! حتی مخابرات هم سواد انگلیسی‌ش داره میره بالا… WoW

Advertisements