این چه وضعه موبایلهاست؟

نه آخه یعنی چی؟
تلفن من زنگ میخوره. شماره استاد خیلی محترم و رودربایستی و اینا است . که باید دو روز پیش خبر یک چیزی رو بهش میدادم و نتونستم خبر بگیرم
من هم خیلی بچه مودب. دارم زبون میریزم و شست و شو میکنم و اینا.

طرف میگه آقا این گوشی دست شما چیکار میکنه؟
منو میگی؟ خط رو خط افتاده؟ سال 2009 هجری میلادی؟ مگه میشه؟

آخه این چه وضعه موبایلهاست؟

Advertisements