طراحی محلی

Mcdonalds logo

McDonald`s logo

Entrance gate of Mohageg University

Portal of Mohageg University

من در طراحی این سردرب رسمی جدید دانشگاه محقق اردبیلی و لوگوی شرکت مک دونالد شباهت میبینم.

اگر شما نمیبینید پس اشتباه از من است. اگر شما هم شباهت میبینید پس اشتباه از طراح است.

Advertisements