نمودار نتايج آراء استان اردبیل در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری

ardabil-election-chart-1388

به درصد

ardabil-election-chart-percent-1388

منبع ارقام سایت وزارت کشور لینک

Advertisements