وبلاگ چی؟

« مهم نیست صابون را با “ص” بنویسیم یا با “س”،مهم آنست که کف کند »
خوشمان آمد: سابون
Advertisements